Безплатен телефон 0800 900 25

Политика за поверителност и защита на личните данни

АРКО  ИМОТИ  ООД /ARCO REAL ESTATE/  е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенция по вписванията с ЕИК: 175104569, със седалище и адрес на управление: гр. София, ул. Коста Лулчев 58А, партер и Интернет страница http://www.arcoreal.bg/ . Извършваме дейност  в областта на покупко-продажбите на недвижими имоти,  отдаване под наем и управление на жилищни,  експертни оценки, пазарни проучвания и финансови анализи. 

 

ARCO REAL ESTATE/АРКО ИМОТИ ООД/ зачита неприкосновеността на личните данни на своите клиенти и партньори и от самото си създаване стриктно съхранява, запазва и ограничава използването на личните данни с цел тяхната защита. 

 

Съхраняваните лични данни се обработват в пълно   съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679, българското законодателството, ОРЗД и добрите практики. Настоящата политика важи за личните ви данни, когато използвате нашия сайт- www.arcoreal.bg или използвате нашите услуги чрез този сайт.  Тя е приложима за всички потребители и клиенти на ARCO REAL ESTATE.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ?  НА КАКВО ОСНОВАНИЕ? ЗА КАКВА ЦЕЛ?

 

Обработването на лични данни е тясно свързано с търговската ни дейност и спазването на приложимото законодателство, например, законодателството, което регламентира сделките с недвижими имоти, мерките за предотвратяване на изпирането на пари, счетоводното, трудовото и осигурителното законодателство и други.

 

Лични данни са всяка информация, с която може да  бъде  идентифицирано едно физическо лице, пряко или непряко- име, ЕГН, номер на документ за самоличност, рождена дата, адрес, телефон, имейл, икономическата или социална идентичност;

 

Във връзка с предоставяните от нас Услуги,  ARCO REAL ESTATE обработва информация относно физически лица и клиенти-  ползватели на Сайта, отправили запитвания (чрез обаждане на телефон или използване на някоя от контактните форми на сайта или изпратили имейл);  

 

При изрично поискване от ваша страна или използване на услугите предоставени в нашия сайт, ние събираме данните, които сте посочили, включително и  IP адрес, местонахождение, по този начин можем да отговорим да вашето търсене и  запитване. Сайтът ни използва бисквитки, за да ви различава от другите потребители на сайта ни, както и за да отчита броя на посетителите на сайта. Тези бисквитки ни позволяват да събираме информация и да я анализираме, за да подобряваме качеството на работата на нашия сайт и по този начин да ви улесни в неговото използване. Ние използваме собствени и бисквитки на трети лица. 

 

Лични данни, които събираме ги получаваме онлайн или офлайн, на основание подписан поръчка/протокол/договор, да основание дадено от ваша страна съгласие, нормативно изискване, при изпратено запитване за получаване на информация,  при получаване на данни в някоя от контактните ни форми, при телефонен разговор относно ваше запитване.

 

Ние събираме и обработваме лични данни в ежедневната си работа, изготвяне на експертни оценки и посреднически услуги в областта на покупко-продажбата на недвижими имоти, включително, за да отговорим на ваши запитвания и търсения, като създаваме  профил на всеки един от клиентите си, по повод изпълнение и оформяне сключването на договори, както и за действия, предхождащи сключването им; когато това е необходимо за защита на вашия жизненоважен интерес или нашия легитимен интерес, за изпращане на маркетингова или рекламна информация, бюлетини и др., за изготвяне на анализи и статистики във връзка с нашата работа.

 

Администрираме, събираме и обработваме и  данни по трудовоправни отношения: лични данни на лица, кандидатстващи за работа и служители по повод съществуващо трудово правоотношение.

 

Ние не предлагаме услуги на лица под 18 годишна възраст и нашият  уебсайт не е предназначен за тях. Изключение за събиране на лични данни за непълнолетни е в случай, че такова  лице е страна по сключване на договор за предлагани от нас услуги. При обработване на лични данни на деца, ние следва да получим разрешение от упражняващите родителските права (родители, настойници и т. н.), като се спазва законодателството и следва да бъде дадено  Разрешение от съд, настойник, настойнически съвет или др. законово основание. 

 

КАК ОБРАБОТВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИТЕ. КАКВИ МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ СМЕ ПРЕДПРИЕЛИ ЗА ЗАЩИТАТА ИМ.  ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ.

 

Ние обработваме  лични данни на основание изрично дадено от ваша страна съгласие.  За наличие на “съгласие” да обработваме личните ви данни ние приемаме само в случаите, когато сте ни дали изрично своето съгласие, съгласили сте с  това, ако е налице законово задължение за обработка на данните, при сключване или изпълнение на договор, когато е необходимо за защита на жизненоважни интереси на физическото лице или нашият легитимен интерес, при положение че той не противоречи на вашите законни интереси.

 

Ние може да обработваме лични данни с оглед на наш легитимен интерес, като например, защита на нашите права и интереси в административна или съдебна процедура.

 

ARCO REAL ESTATE обработва лични данни чрез съвкупност от действия,   с автоматични или други неавтоматични средства, въведени са подходящи технически и физически мерки с цел запазване на информацията, опазване от злоупотреби, случайна загуба и нерегламентиран достъп, употреба, промяна, оповестяване и кражби. Вземаме допълнителни мерки, включително контрол на достъпа, строга физическа защита, прилагаме технически мерки като криптиране, псевдонимизация и анонимизация на събраните лични данни. Информацията се съхранява и на защитени сървъри с високо ниво на защита от злонамерени действия или кражби. 

 

Личните данни се обработват от оторизирано в дружеството лице- администратор, който е преминал обучение и е задължен да третира информацията като конфиденциална. На трети страни информация може да бъде предоставена само на основание договор или на законно основание. Трети лица, които имат достъп до личните данни са Нотариуси, по повод окончателно изповядване на сделки, Банки по повод кредитиране на нашите клиенти, физически или юридически лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни от ARCO REAL ESTATE,  хостинг компании или други лица, на които сме длъжни да предоставим  лични данни с цел   изпълнение на наши законни изисквания.

  

КАКВИ СА ПРАВАТА ВИ

 

- Право на информация

Всеки от вас  има правото да изисква информация относно вида лични данни, обработвани от ARCO REAL ESTATE, които го засягат лично. Тази информация следва да бъде ви бъде предоставена, като може да отправите това искане  следния имейл: info@arcoreal.bg или към Администратора в ARCO REAL ESTATE- asia.georgieva@arcoreal.bg

 

- Право на корекция. Ако съхраняваните лични данни са некоректни или непълни, може да  изисквате  те да бъдат коригирани.  

-Ограничава на използването. Във всеки момент от обработването на личните данни, може да поискате  да ограничим използването им.

-  Отказ на искане за информация, корекция или ограничаване на обработването на лични данни. В случай, че откажем да ви дадем информация, да ограничим обработването или използването им трябва да ви уведомим  мотивирано.

-   Право на изтриване („право да бъдеш забравен“). Всеки от вас има право да поиска личните му данни да бъдат изтрити. Ние имаме задължение да ги изтрием без забавяне, като следва да ви уведомим как това ще засегне отношенията ни занапред. 


- Право на възражение. Всеки от вас има право да възрази  срещу обработването на лични му данни.  Ние ще прекратим обработването им, освен ако не докажем, че имаме законно основание да не го правим. 

- Всеки един от вас има право по всяко време да поиска личните ви данни да не бъдат използвани за рекламни цели (директен маркетинг) или за цели, свързани с проучване на пазара или общественото мнение. В този случай ние ще блокираме вашите данни за тези цели.   

-  Имате право да оттеглите даденото съгласие за обработка на вашите данни, като следва да ни изпратите писмено искане за това на посочения по-долу адрес за кореспонденция или на адреса на управление на дружеството. 

- Имате право на жалба до Комисия за защита на личните данни - Адрес: гр. София 1592, бул. “Проф. Цветан Лазаров” № 2, Интернет страница: www.cpdp.bg

     

 

В КАКЪВ СРОК СЪХРАНЯВАМЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

Ние съхраняваме лични данни в сроковете, съгласно приложимото законодателство.

Личните данни се съхраняват в 5 годишен срок от прекратяване на сключен договор, от предоставянето им от клиента или от изпълнение на договора.

Лични данни получени за изготвените оценителски доклади-   5 години, освен в случай, в които Възложителят на оценката изрично не е поискал съхранение на данните за друг /по-дълъг или по-къс/ срок;

Лични данни, които обработваме във връзка с изпълнение на изискванията на счетоводното и осигурителното законодателство, съхраняваме за срок от 50 (петдесет) години /за ведомости за заплати/ или друг приложим срок.

Моля, да имате предвид, че няма да изтрием или анонимизираме Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно или административно производство, по което ние сме страна.

 

ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИКАТА. КОНТАКТИ С НАС

 

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на Вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно Ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Въпроси и искания във връзка с информация относно настоящата политика и вашите лични данни може да получите като ни  изпратите имейл или да отправите директно искане към Длъжностно лице по защита на данните - Адрес гр. София, ул. Коста Лулчев 58А, тел. +0800 900 25, електронна поща: info@arcoreal.bg , да се свържете директно с  Длъжностно лице по защита на данните на имейл- asia.georgieva@arcoreal.bg  или на тел. +0800 900 25

© 2006-2024 ARCO REAL ESTATE Всички права запазени